Biedrības statūti

Biedrības “Visuma vārti” statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Visuma vārti” (turpmāk – Biedrība). Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Universe Gates”.

2. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Pašizaugsmes un apzinātas domāšanas veicināšana, dzīves kvalitātes uzlabošana, sabiedrības izglītošana;

2.1.2. Palīdzēt cilvēkiem izprast sevis attīstības īstenošanu un papildināšanu ar apziņas formām;

2.1.3. Popularizēt un veicināt fiziskās, morālās un garīgās veselības uzlabošanu;

2.1.4. Organizēt meditācijas, retrītu pasākumus, seminārus, apmācības, individuālas biedru konsultācijas, nometnes un citas praktiskās un teorētiskās nodarbības dažādām mērķu grupām gan klātienē gan elektroniski;

2.1.5. Atbalstīt videi un sabiedrībai draudzīgu jauno tehnoloģiju, pētījumu, atklājumu, metodiku integrāciju un dažādu zinātnes nozaru attīstību. Tāpat veicināt sadarbību ar zinātniekiem un dažādu nozaru speciālistiem;

2.1.6. Izglītojošo, ārstniecisko, dziedniecisko, profilaktisko un dzīves kvalitātes uzlabošanas centru izveide, tai skaitā tūrisma veicināšana;

2.1.7. Sniegt jauniešu un pieaugušo neformālās un interešu izglītības programmas.

2.1.8. Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu, kā arī veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu gan bērnu un jauniešu vidū, gan aktualizēt ģimenes lomu ar nometņu, pasākumu un ekskursiju organizēšanu;

2.1.9. Nodarboties ar izdevējdarbību;

2.1.10. Organizēt reklāmu un dažādus citus mārketinga pasākumus biedrības vajadzībām;

2.1.11. Veidot sadarbību ar citām formālām un neformālām organizācijām Latvijā vai ārpus tās robežām, tai skaitā pārrobežu sadarbību ar Igaunijas, Lietuvas, ziemeļvalstu, Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas NVO.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.1.4. Izteikt tikai savu viedokli. To paust visu biedru vai interešu grupas vārdā ir aizliegts, ja tas nav saskaņots ar tām.

5.1.5. Ja biedrs izmanto savus resursus Biedrības mērķu sasniegšanai, un ja tam rodas izdevumi, tad biedrs var prasīt atlīdzību savu izdevumu segšanai, iepriekš saskaņojot ar Biedrības Valdi izdevumu apjomu.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz e-pastu vai uz citu elektronisku saziņas veidu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai ar kopā ar vismaz vienu valdes locekli.

8.4. Biedrības Valdes vispārīgos darbības pamatus, tiesības, pienākumus, atbildību un darba procedūru nosaka un regulē Valdes nolikums, ko pieņem jaunievēlētā valde pirmajā valdes sēdē.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, ko nosaka valdes locekļi valdes sēdē, ja valde nelemj citādi.

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Revidents:

9.2.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.2.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.2.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.2.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos.

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedra naudu vienu reizi mēnesī 2 EUR vai vienu reizi gadā 20 EUR.

Dibinātāji ir:

Raitis Jokums, Inga Zīle, Inga Ružicka, Gatis Pīpkalējs, Anita Pīpkalēja.

Biedrības statūti apstiprināti biedrības sapulcē “Dārznieki”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022, 20.10.2017